Gruppe Sortierung


Nach Text suchen Sortierung


Invasion / Invasion


SH Deutsch Englisch Preis
R Absorbieren Absorb 2,80 EU
R Ätherspalt Aether Rift 1,30 EU
C Aggressiver Drang Aggressive Urge 0,30 EU
C Aggressiver Kavu Kavu Aggressor 0,30 EU
R Alabaster-Egel Alabaster Leech 0,80 EU
C Alte Quelle Ancient Spring 0,40 EU
U Anstürmender Troll Charging Troll 0,50 EU
R Anthrazit-Egel Andradite Leech 0,80 EU
U Archäologische Ausgrabungen Archaeological Dig 0,70 EU
R Artefaktmutation Artifact Mutation 2,00 EU
R Atalya, Samitische Meisterin Atalya, Samite Master 1,50 EU
C Aufhalten Restrain 0,30 EU
U Aufrührerischer Waldlaeufer Firebrand Ranger 0,50 EU
U Aurascherben Aura Shards 12,00 EU
R Aurenmutation Aura Mutation 2,00 EU
R Ausbreitende Pest Spreading Plague 2,30 EU
R Ausdünnen Winnow 0,80 EU
R Ausgefeilte Pläne Well Laid Plans 0,80 EU
C Ausschließen Exclude 0,80 EU
U Bann der Illusionen Sway of Illusion 0,50 EU
C Barrins Aufhebung Barrin's Unmaking 0,30 EU
R Barrins Haß Barrin's Spite 1,00 EU
U Befreien Liberate 0,60 EU
U Belebende Dämpfe Reviving Vapors 0,50 EU
C Belebende Dosis Reviving Dose 0,30 EU
U Benalische Herolde Benalish Heralds 0,50 EU
C Benalischer Fallensteller Benalish Trapper 0,30 EU
U Benalischer Gesandter Benalish Emissary 0,50 EU
C Benalischer Lanzenträger Benalish Lancer 0,30 EU
C Betäubung Stun 0,30 EU
C Bewässerungsgraben Irrigation Ditch 0,40 EU
R Biegen oder Brechen Bend or Break 0,80 EU
R Binden Bind 1,50 EU
U Blätterdachattacke Canopy Surge 0,50 EU
U Blendendes Licht Blinding Light 0,50 EU
U Blitzpfeil Lightning Dart 0,50 EU
U Blutsteinbrosche Bloodstone Cameo 0,50 EU
U Bösartiger Kavu Vicious Kavu 0,50 EU
C Brandrodung Harrow 0,40 EU
U Bratende Strahlen Searing Rays 0,50 EU
R Brechende Welle Breaking Wave 0,80 EU
C Capashen-Einhorn Capashen Unicorn 0,30 EU
U Chaotischer Schlag Chaotic Strike 0,50 EU
U Chromatische Sphäre Chromatic Sphere 1,00 EU
R Crosis, der Säuberer Crosis, the Purger 3,00 EU
U Crosis` Leibdiener Crosis's Attendant 0,60 EU
C Dämmerungsschreiter Duskwalker 0,30 EU
R Darigaaz, der Entzünder Darigaaz, the Igniter 2,30 EU
U Darigaaz`Atem Breath of Darigaaz 0,60 EU
U Darigaaz`Leibdiener Darigaaz's Attendant 0,50 EU
R Der Blinde Seher Blind Seer 0,80 EU
R Dickichtelementar Thicket Elemental 0,80 EU
U Drachenschädelbrosche Drake Skull Cameo 0,50 EU
R Dromar, der Austreiber Dromar, the Banisher 3,50 EU
U Dromars Leibdiener Dromar's Attendant 0,50 EU
R Duellierplatz Dueling Grounds 2,80 EU
R Edler Panther Noble Panther 0,80 EU
U Einstecken/ Austeilen Stand / Deliver 0,50 EU
U Elfheim-Heiligtum Elfhame Sanctuary 0,70 EU
U Elfheim-Palast Elfhame Palace 0,50 EU
R Elfischer Champion Elvish Champion 4,80 EU
U Engel der Gnade Angel of Mercy 0,50 EU
U Entweihende Tränen Defiling Tears 0,50 EU
C Erbeutete Waffen Scavenged Weaponry 0,30 EU
U Erkundungstrek Scouting Trek 0,80 EU
U Essenz Leck Essence Leak 0,50 EU
C Exotischer Fluch Exotic Curse 0,30 EU
C Explosives Wachstum Explosive Growth 0,30 EU
U Fakt oder Fiktion Fact or Fiction 1,80 EU
C Feenschwadron Faerie Squadron 0,30 EU
C Feiertag Holy Day 0,60 EU
C Fesseln Shackles 0,30 EU
U Feuer von Yavimaya Fires of Yavimaya 0,80 EU
R Feuerbrandzombie Pyre Zombie 1,00 EU
C Feuerschreier Firescreamer 0,30 EU
C Flammenkrone Crown of Flames 0,30 EU
R Flitzender Mungo Blurred Mongoose 1,00 EU
C Flügel der Hoffnung Wings of Hope 0,30 EU
C Fruchtbarer Boden Fertile Ground 0,30 EU
C Galinas Ritter Galinaīs Knight 0,40 EU
U Gehörnter Geppard Horned Cheetah 0,50 EU
R Gemächlicher Riese Loafing Giant 0,80 EU
R Gemeinsamer Gegendruck Collective Restraint 4,80 EU
U Geordnete Vogelzüge Ordered Migration 0,50 EU
C Geothermische Spalte Geothermal Crevice 0,40 EU
R Gepanzerter Wächter Armored Guardian 0,80 EU
U Gesandter der Natur Verduran Emissery 0,50 EU
C Gewundener Kavu Serpentine Kavu 0,30 EU
R Ghitufeuer Ghitu Fire 0,80 EU
U Gierige Kobra Voracious Cobra 0,60 EU
C Gierige Ratten Ravenous Rats 0,50 EU
C Glimmernder Engel Glimmering Angel 0,30 EU
R Glitzernde Gischt Crystal Spray 0,80 EU
R Globale Vernichtung Global Ruin 0,80 EU
U Goblinspion Goblin Spy 0,50 EU
R Göttliche Gegenwart Divine Presence 0,80 EU
U Goham-Dschinn Goham Djinn 0,50 EU
U Grabenwurm Trench Wurm 0,50 EU
R Gruftengel Crypt Angel 1,80 EU
U Hain der Reinheit Sterling Grove 6,00 EU
U Halam-Dschinn Halam Djinn 0,50 EU
R Hanna, die Navigatorin Hanna, Ship's Navigator 3,30 EU
R Hartes Urteil Harsh Judgment 0,80 EU
C Heißblütiger Soldat Ardent Soldier 0,30 EU
U Heiler der Baumhirten Treefolk Healer 0,50 EU
U Herumstreifender Riese Wayfaring Giant 0,50 EU
U Hervorzerren Dredge 0,50 EU
C Hypnotische Wolke Hypnotic Cloud 0,30 EU
R Jadeegel Jade Leech 0,80 EU
U Jagender Kavu Hunting Kavu 0,50 EU
U Jakobsmuschelbrosche Seashell Cameo 0,50 EU
R Juntu-Pfähle Juntu Stakes 0,80 EU
R Kaiserin Galina Empress Galina 12,00 EU
R Kampf der Geistesstärke Psychic Battle 0,80 EU
R Kampf oder Flucht Fight or Flight 0,80 EU
R Kangee, Hüter der Lüfte Kangee, Aerie Keeper 1,50 EU
R Kapitän Sisay Captain Sisay 17,00 EU
C Karmesinroter Tempeldiener Crimson Acolyte 0,40 EU
U Kavu-Chamäleon Kavu Chameleon 0,50 EU
R Kavu-Kaiser Kavu Monarch 1,30 EU
C Kavu-Kundschafter Kavu Scout 0,30 EU
R Kavu-Titan Kavu Titan 1,50 EU
R Kavuhöhle Kavu Lair 1,30 EU
R Keldonische Totenstadt Keldon Necropolis 1,30 EU
U Kesseltanz Cauldron Dance 0,70 EU
R Klammergriff Spinal Embrace 1,00 EU
C Kletterkavu Kavu Climber 0,30 EU
C Kneifzangenspinne Pincer Spider 0,30 EU
R Koalitionssieg Coalition Victory 1,30 EU
U Kremation Cremate 0,50 EU
R Kreuzfahrender Ritter Crusading Knight 1,50 EU
U Küstenturm Coastal Tower 0,70 EU
C Lagerbarrikade Prison Barricade 0,30 EU
U Launischer Kavu Skittish Kavu 0,50 EU
R Leere Void 1,00 EU
U Legierungsgolem Alloy Golem 0,50 EU
C Lehrling des Donnerpfads Thunderscape Apprentice 0,30 EU
C Lehrling des Dornenpfads Thornscape Apprentice 0,30 EU
C Lehrling des Nachtpfads Nightscape Apprentice 0,30 EU
C Lehrling des Sonnenpfads Sunscape Apprentice 0,30 EU
C Lehrling des Sturmpfads Stormscape Apprentice 0,40 EU
R Leuchtschweif-Gespenst Blazing Specter 1,30 EU
C Llanowar-Elite Llanowar Elite 0,60 EU
C Llanowar-Reiterei Llanowar Cavalry 0,30 EU
C Llanowar-Stoßtruppen Llanowar Vanguard 0,30 EU
C Llanowarritter Llanowar Knight 0,40 EU
U Llanowars Pulsschlag Pulse of Llanowar 0,50 EU
U Lobotomie Lobotomy 0,60 EU
U Lohn der Vielfalt Rewards of Diversity 0,50 EU
R Lotuswächter Lotus Guardian 1,00 EU
C Mächtiger Ansturm Vigorous Charge 0,30 EU
R Manalabyrinth Mana Maze 1,30 EU
U Manipulation des Schicksals Manipulate Fate 2,50 EU
C Mantel des Gürteltiers Armadillo Cloak 1,00 EU
R Meister des Donnerpfads Thunderscape Master 1,00 EU
R Meister des Dornenpfads Thornscape Master 0,80 EU
R Meister des Nachtpfads Nightscape Master 0,80 EU
R Meister des Sonnenpfads Sunscape Master 0,80 EU
R Meister des Sturmpfads Stormscape Master 1,00 EU
R Metathran-Luftgleiter Metathran Aerostat 0,80 EU
U Metathran-Transporter Metathran Transport 0,50 EU
C Metathran-Zombie Metathran Zombie 0,30 EU
R Meteorsturm Meteor Storm 0,80 EU
U Misshandlung/ Prügelandrohung Assault / Battery 0,50 EU
R Molimo, Maro-Hexer Molimo, Maro Sorcerer 1,30 EU
C Moorkundige Bog Initiate 0,30 EU
C Nomadischer Elf Nomadic Elf 0,30 EU
C Obsidian-Tempeldiener Obsidian Acolyte 0,50 EU
C Optionen Opt 2,50 EU
C Orims Berührung Orim's Touch 0,30 EU
C Panisches Beackern Frenzied Tilling 0,30 EU
C Phyrexianische Kriegsfliegen Phyrexian Battleflies 0,30 EU
R Phyrexianische Linse Phyrexian Lens 0,80 EU
R Phyrexianischer Altar Phyrexian Altar 55,00 EU
R Phyrexianischer Infiltrator Phyrexian Infiltrator 0,80 EU
C Phyrexianischer Schlächter Phyrexian Slayer 0,30 EU
C Phyrexianischer Schnitter Phyrexian Reaper 0,30 EU
R Phyrexianischer Schürfer Phyrexian Delver 0,80 EU
R Pirschender Mörder Stalking Assassin 0,80 EU
R Plündender Ritter Marauding Knight 1,30 EU
R Portal der Welten Planar Portal 3,00 EU
U Qualmender Teer Smoldering Tar 0,50 EU
C Quirion-Pionier Quirion Trailblazer 0,30 EU
C Quirionelfen Quirion Elves 0,40 EU
C Quirionhüter Quirion Sentinel 0,30 EU
C Räubernder Kavu Rogue Kavu 0,30 EU
C Rasender Elefant Rampant Elephant 0,30 EU
C Rasiermesserklauen-Greif Razorfoot Griffin 0,30 EU
U Regenbogenkrähe Rainbow Crow 0,50 EU
C Reich der Illusionen Phantasmal Terrain 0,30 EU
R Reine Spiegelung Pure Reflection 0,80 EU
C Reiseumhang Traveler's Cloak 0,40 EU
U Rennender Kavu Kavu Runner 0,50 EU
R Reya Morgenbringer Reya Dawnbringer 3,00 EU
R Rith, der Erwecker Rith, the Awakener 2,50 EU
U Rits Leibdiener Rith's Attendant 0,50 EU
U Robe des Schläfers Sleeper's Robe 0,70 EU
R Rubinegel Ruby Leech 0,80 EU
R Ruchloser Riese Callous Giant 0,80 EU
R Rückhaltoser Sturmlauf Reckless Assault 0,80 EU
U Rückschlag Backlash 1,30 EU
C Rückstoß Recoil 0,60 EU
U Rüstung der Macht Power Armor 0,50 EU
R Ruf des Zwielichts Twilight's Call 1,30 EU
U Ruham-Dschinn Ruham Djinn 0,50 EU
R Säbelzahnnishoba Sabertooth Nishoba 1,00 EU
U Salzmarschen Salt Marsh 0,60 EU
U Samitische Pflege Samite Ministration 0,50 EU
U Samitischer Bogenschütze Samite Archer 0,50 EU
R Saphir-Egel Sapphire Leech 0,80 EU
R Saprolingbefall Saproling Infestation 0,80 EU
R Saprolingsymbiose Saproling Symbiosis 3,30 EU
U Schild der Engel Angelic Shield 0,60 EU
C Schimmernde Flügel Shimmering Wings 0,30 EU
U Schlängelnde Schlange Slinking Serpent 0,60 EU
C Schleimiger Kavu Slimy Kavu 0,30 EU
C Schlingseide Whip Silk 0,30 EU
U Schmerz/ Leiden Pain / Suffering 0,60 EU
C Schmerzvolles Ableben Agonizing Demise 0,30 EU
C Schützende Sphäre Protective Sphere 0,30 EU
C Schwefelkrater Sulfur Vent 0,50 EU
C Seelenfeuer Soul Burn 0,30 EU
C Seelenruhe Tranquility 0,30 EU
C Seher der Gezeiten Tidal Visionary 0,30 EU
C Sengende Lava Scorching Lava 0,30 EU
U Seuchenspeier Plague Spitter 0,70 EU
C Seuchensporen Plague Spores 0,30 EU
U Shiv-Oase Shivan Oasis 0,70 EU
U Shivanische Ernte Shivan Harvest 0,70 EU
U Shivanischer Gesandter Shivan Emissary 0,50 EU
C Shivanischer Zombie Shivan Zombie 0,40 EU
U Sifaka Simoon 0,50 EU
R Skizzik Skizzik 1,50 EU
U Skrupelloser Wahn Reckless Spite 0,50 EU
C Sonde Probe 0,50 EU
U Sparrings-Golem Sparring Golem 0,50 EU
C Springender Kavu Pouncing Kavu 0,30 EU
U Springflutkrabbe Riptide Crab 0,50 EU
C Stärke durch Einheit Strength of Unity 0,30 EU
C Stammesflammen Tribal Flames 0,50 EU
R Stehen oder Fallen Stand or Fall 0,80 EU
U Störung Disrupt 0,70 EU
C Strandräuber Shoreline Raider 0,30 EU
C Stürmische Offensive Savage Offensive 0,30 EU
U Sulam-Dschinn Sulam Djinn 0,50 EU
R Teferis Gegenschlag Teferi's Response 1,50 EU
R Teferis Graben Teferi's Moat 1,30 EU
U Teferis Schutz Teferi's Care 0,50 EU
R Tek Tek 1,30 EU
R Tektonische Schwaeche Tectonic Instability 1,00 EU
U Tigeraugenbrosche Tigereye Cameo 0,50 EU
R Tobender Kavu Raging Kavu 1,00 EU
R Tod oder Ruhm Death or Glory 1,00 EU
R Tod oder Tat Do or Die 2,50 EU
U Tolarianischer Gesandter Tolarian Emissary 0,50 EU
C Trauer Mourning 0,30 EU
C Traumflatterer Dream Thrush 0,30 EU
U Treueeid Pledge of Loyalty 0,50 EU
R Treva, der Erneuerer Treva, the Renewer 2,30 EU
U Trevas Leibdiener Treva's Attendant 0,50 EU
U Trollhornbrosche Troll Horn Cameo 0,50 EU
U Trotz/ Bosheit Spite / Malice 0,50 EU
R Tsabo Tavoc Tsabo Tavoc 1,80 EU
R Tsabos Erlaß Tsabo's Decree 1,50 EU
R Tsabos Meuchler Tsabo's Assassin 1,00 EU
R Tsabos Netz Tsabo's Web 1,80 EU
C Turmsceada Tower Drake 0,30 EU
C Überlastung Overload 0,30 EU
R Übermäßigkeit Overabundance 1,00 EU
R Untergraben Undermine 2,50 EU
C Uralter Kavu Ancient Kavu 0,30 EU
U Urborg-Gesandter Urborg Emissary 0,50 EU
C Urborg-Phantom Urborg Phantom 0,30 EU
U Urborg-Sceada Urborg Drake 0,50 EU
C Urborg-Skelett Urborg Skeleton 0,40 EU
U Urborgschlurfer Urborg Shambler 0,50 EU
U Urborgvulkan Urborg Volcano 0,60 EU
R Urzas Filter Urza's Filter 1,30 EU
R Urzas Zorn Urza's Rage 1,30 EU
R Utopia-Baum Utopia Tree 2,00 EU
C Verbieten Prohibit 0,80 EU
R Verdeloth der Uralte Verdeloth the Ancient 1,30 EU
R Verderbte Auszehrung Vile Consumption 1,30 EU
U Verdreschen Wallop 0,50 EU
U Verdutzen Addle 0,60 EU
U Vereinigung der Helden Heroes' Reunion 0,70 EU
U Verfangen Tangle 5,00 EU
C Verfluchtes Fleisch Cursed Flesh 0,30 EU
R Verformende Strömung Distorting Wake 1,00 EU
C Verhüllter Kavu Hooded Kavu 0,30 EU
C Vernarbter Puma Scarred Puma 0,30 EU
R Verschlingender Strossus Devouring Strossus 1,30 EU
C Verseuchter Brunnen Tainted Well 0,30 EU
R Vertilgung Obliterate 2,00 EU
R Vertreibung Rout 2,30 EU
C Verwundetes Land Turf Wound 0,30 EU
R Verzweifelte Forschung Desperate Research 1,00 EU
C Viashinogreifer Viashino Grappler 0,30 EU
U Visionen des Sehers Seer's Vision 0,50 EU
C Vodalische Seeschlange Vodalian Serpent 0,30 EU
C Vodalischer Händler Vodalian Merchant 0,30 EU
U Vodalischer Hypnotiseur Vodalian Hypnotist 0,50 EU
C Vodalischer Zombie Vodalian Zombie 0,40 EU
U Vollständige Vernichtung Annihilate 0,50 EU
U Wachsen/ Schwinden Wax / Wane 0,50 EU
C Wahnsinniger Zorn Maniacal Rage 0,30 EU
C Wandernder Fluß Wandering Stream 0,30 EU
U Weber der Macht Might Weaver 0,50 EU
U Weber des Geistes Spirit Weaver 0,50 EU
U Weber des Hasses Hate Weaver 0,50 EU
U Weber des Himmels Sky Weaver 0,50 EU
U Weber des Zorns Rage Weaver 0,50 EU
U Wegschwemmen Wash Out 1,50 EU
C Weltlicher Rat Worldly Counsel 0,30 EU
R Widerstandsgeist Spirit of Resistance 1,30 EU
R Wiederaufstocken Restock 1,30 EU
U Wühlender Kavu Rooting Kavu 0,50 EU
U Yavimaya-Kavu Yavimaya Kavu 0,50 EU
C Yavimayabarbar Yavimaya Barbarian 0,30 EU
R Yawgmoths Langzeitpläne Yawgmoth's Agenda 1,00 EU
U Zanam-Dschinn Zanam Djinn 0,50 EU
C Zapp Zap 0,30 EU
R Zauberkräftemessen Mages' Contest 0,80 EU
R Zeitverzerrung Temporal Distortion 0,80 EU
C Zerlegender Schlag Dismantling Blow 0,50 EU
C Zunderfarm Tinder Farm 0,40 EU
U Zunderschatten Cinder Shade 0,50 EU
C Zurückholung Recover 0,30 EU
C Zurückstoßen Repulse 0,50 EU
R Zusammenbrechende Grenzen Collapsing Borders 0,80 EU